การศึกษาไทย.com ขอระลึกถึงพระคุณครู และเชิดชูกตัญญูตราบนิรันดร์ กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป … กิจกรรมการอบรมโครงการ​ Coaching team​ โรงเรียนคุณ​ธรรม​ สพฐ. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนก.ค.ศ. มีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์ฺ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมคำอธิบายหลักเกณฑ์ และวิธ …

เทศบาลตำบลแต้ นำโดยนายจำเนียร ประพาฬ รองนายกเทศมนตรีตำบลแต้ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. เหล่าจิตอาสาและภาคประชาชน ร่วมมือทำความสะอาดถนน ตัดกิ่งไม… วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มพูนทักษะการย้อมผ้าไหมสีธรรมชาติ ผ้าอัตลักษณ์ศรีสะเกษ(ศรีมะดัน) ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแต้ ณ ศาลาประชาคมบ้านแต้ หมู่ที่ 1 ตำบ…

กศจศรีสะเกษครูผู้ช่วย2561

หลักการและเหตุผล โคเนื้อจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย นอกจากโคเนื้อจะเป็นสัตว์ใช้งานยังมีความจำเป็นต่อเกษตรกรในชนบทแล้ว โคเนื้อยังเป็นอาหารในชีวิตประจำวันที่ประชาชนนิยมบริโภคกันมากนอกจากนี้ส่วนต่างๆของร่างกายโคเนื้อยังสามารถข… วันที่ 1 มีนาคม 2565 ทต.แต้ นำโดย นางพฤกษ์ษาสุขใหม่เลขานุการนายกเทศมนตรีร่วมกับทีมงาน ท่านปริโชติจารุรัชกุลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใหญ่/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอสม.ออกมอบชุดยังชีพผู้กักักตัว/ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ หมู่ 1 และหมู… ระหว่างวันที่ 2-9 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลแต้ นำโดย นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ ออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ four หมู่ที่ 5 หมู่ที่ eight เรื่อง การขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล… วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแต้ นำโดย นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแต้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและพนักงานเทศบาลตำบลแต้ ร่…

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ร่างกายของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, four ชั่วโมง ago. ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลแต้ นำโดย นายธวัชชัย ประพาฬ ดำเนินโครงการณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยออกให้บริการรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ รับฝากเงินขายขยะรีไซเคิลเข้ากองทุนธนาคารข… วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจBCG ณ วัดบ้านแต้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าเทศบาล…

เทศบาลตำบลแต้ นำโดยนายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ประจำปี2562. โดยคณะผู้บริหาร พร้อมกับ สมาชิกสภาเทศบาล. พนักงานเทศบาลผู้นำและประชาชนในตำบลแต้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และถวา… โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแต้มีมติเห็นชอบกำหนดออกประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จำนวน eight หมู่บ้าน และประชาคมระดับตำบล วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีสำหรับการแถลงผลงานในรอบปีท…

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแต้นายสุวิทย์แท่นทองนายกเทศมนตรีตำบลแต้ ได้ลงนามทำ MOU ร่วมกับนางจันทราหาญสุทธิชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง การประเมิน… วัน พุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 เทศบาลตำบลแต้ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลแต้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับกลุ่มเ…

วันที่ eleven พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลแต้ นำโดย นางพิชชาภรณ์ จันทมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลแต้ พร้อมทั้งนางพฤกษ์ษา สุขใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลตำบลแต้ ออกมอบประกาศนียบัตรให้ส่วนราชการ วัด ห้างร้าน และผู้ที่ไ… วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ปลัดเทศบาลตำบลแต้อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแต้ เข้าเยี่ยมผู้กักตัวในสถานการณ์โควิด ตำบลแต้ ในการนี้เทศบาลตำบลแต้ได้มอบแอลกอฮอล์ส… เทศบาลตำบลแต้ นำโดย นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างวันที่ เมษายน 2563 โดยออกรณรงค์ให้ทราบถึงวิธีป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 พ่นยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่ตำบลแต้ และแจกจ่ายแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาช…

2556 ณ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยเทศบาลตำบลแต้จัดฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเตรียมการป้องกันสาธารณภัยต่า… วันนี้( 27 มี.ค.56) ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฎสัมมนาคาร อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนายประทีป กีรติเราขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “การเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขา… ระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลแต้ นำโดย นายจำเนียร ประพาฬ รองนายกเทศมนตรีตำบลแต้ นำพนักงานเทศบาลตำบลแต้ ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ให้แก่ประชาชน หมูที่ 1-8 ภายใต้โครงการรป้องกันแล… วันที่ sixteen มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ร.ต.ท.สายัณต์ ถีระภาพร ประธานสภาเทศบาลตำบลแต้ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแต้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย … วันที่ 17 มีนาคม 2564 ทต.แต้ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแต้และ รพ.สต.แต้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม รพ.สต.แต้ โดยอบรมให้ความรู้และฝึก…

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย และหอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย ช่… วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563เวลา 08.30 น. -เทศบาลตำบลแต้ นำโดยนายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรี ได้มอหมายให้ สิบตำรวจโทวรศักดิ์ พรหมพิลา ปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน ทุกเช้าวันจันทร์ ตามนโย… วันที่19 กรกฎาคม2564 ทต.แต้ร่วมกับรพ.สต.แต้ จัดโครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ โดยการอบรมและตรวจอัลตร้าซาวด์จากทีมแพทย์พยาบาลจากรพ.อุทุมพรพิสัย ในวันที่19 ก.ค. รพสต.แต้ มีผู้เข้าร่วมโครง…

เมื่อวันเสาร์ที่ thirteen เมษายน 2562 สถานีตำรวจอุทุมพรพิสัย ร่วมกับเทศบาลตำบลแต้ ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอร์ผู้ขับขี่รถ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ปฏิบัติตามกฏช่วยลดอุบัติเหตุ นายคำเพย พวงยอด … ได้นำมาจากตำบลแม่จิว อำเภอปุ้นเชียง เกาะไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาถวายไว้ที่ศาลเจ้าเทพารักษ์ เพื่อเป็นระฆังประจำศาล ประมาณปี พ.ศ. สยามพันธุ์ฯ ร้อง ป.ป.ช.สอบจนท.กรมชลฯ ทำโครงการน้ำปี้ 1.6 พันล. วันที่ 5ธันวาคม 2564 นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทมพรพิสัย เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำรึกในพระมหา กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบ…

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลแต้ ่ นำโดยนายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ ได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีให้กับครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลแต้ โดยค… ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชมนพรรษาและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหม… เทศบาลตำบลแต้ ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขทุกตัวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ one hundred pc ในเขตพื้นที่ และเพื่อให้ตำบลแต้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นพาหะนำโรคจากสัตว์สู่คนและไม่ใ…

อบรมออนไลน์ฟรี สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์ วันเสาร์ ที่ 21 ม.ค. 2566 รับเกียรติบัตรโดย… การช่วยต้นทุนปัจจุบันการผลิต ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ วงเงิน fifty five,083 ล้านบาท. ศาลฎีกาฯยกคำร้อง รองนายก อบต.ในจ.อุบลฯ ไม่ยื่นบัญชีฯ ป.ป.ช. ศาลฎีกาฯ ยกคำร้อง อดีต ส.ว.นครปฐม ยื่นบัญชีฯเท็จ ยุคเป็น ส.จ.

กศจศรีสะเกษครูผู้ช่วย2561

ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ sixty seven พ.ศ…. นวัตกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน Student Mod… รายงานการใช้นวัตกรรม เรื่อง รูปแบบการบริหารงาน P… ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส.

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 นางไสว อินทศร ได้รับการปรับปรุงบ้านเลขที่ seventy five หมู่ที่ 7 ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2562 ”บ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ” กรมกิจการผู้สู… เทศบาลตำบลแต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ จึงได้จัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามที่เทศบาลตำบลแต้ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแต้ขึ้นตามหน้าที่ที่ต้องทำในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนและผู้พิการ และตอบสนองความต้องการของชุมชนใ…

Copyright © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรAll rights reserved. ศาลฎีกาฯฟันรองนายกเทศฯนครสกลนคร ไม่แจ้งถือหุ้น 45.6 ล. 2563 เทศบาลตำบลแต้ นำโดย ส.ต.ท.วรศักดิ์ พรหมพิลา ปลัดเทศบาลตำบลแต้ นางอุไร นามวงษ์ ผอ.รพ.สต.แต้ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ออกตรวจร้านค้า ร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ในเขตตำบลแต้ โดย…

อัพเดทการแต่งกายไปสอบ ก.พ. 2565 ตามระเบียบการสอบ ก.พ. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้า ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 4 ชั่วโมง ago. โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเป็นโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ อาจเกิดจากการกัดหรือข่วนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีไวรัส โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการ… การสอนโดยระบบคอมพิวเตอร์ ON – LINE โปรแกรมการสอนจะถูกเก็บไว้ที่….

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลแต้ได้จัดกิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบ… ปัจจุบันพบว่าการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสถิติในจังหวัดศรีสะเกษพบว่า ปี พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จำนวน 530 ราย และในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย มีผู้ป่วย จำนวน 29 ราย (ข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต้, 2557 )… เทศบาลตำบลแต้ ได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ ภายใต้หลักการการบริหารจัดการขยะโดยตนเอง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ลดภาวะโลกร้อน เป็นการเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจให้ประชาชนพิจารณาทางเลือกใหม่ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน หมู่บ้านมีความสามัคคี เพิ่ม… โครงการเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดำเนินการในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.

ต้องการฉายภาพนำเสนอข้อมูลในการประชุม ควรใช้เครื่องมือชนิดใด…. บอร์ดก.ค.ศ.เห็นชอบ ปี61 ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ สอบครูผู้ช่วย ยึดแนวการสอบแบบก.พ. กศจ.ศรีสะเกษ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 134 อัตรา.. ให้พ้นตำแหน่งทันที จำคุก 1 เดือน รอลงโทษ รองนายก อบต.จ.ลพบุรี ยื่นบัญชีฯเท็จ ป.ป.ช.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแต้ เทศบาลตำบลแต้ ได้เชิญประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ โดยสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีกำหนดลงพื้น… วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลแต้ นำโดยท่านสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธ… วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา13.30น.

Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ”เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิ… เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและประกอบกิจกกรมเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี… การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้่างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 4 ชั่วโมง in the past. ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ของ อบต.โพนเขวา ประจ…

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ พร้อมด้วยนางพิชชาภรณ์ จันทมาศ รองนายกเทศมนตรี และนางพฤกษ์ษา สุขใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในตำบลแต้แล… เทศบาลตำบลแต้ ได้จัดโครงการถนนสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกต้นไม้ข้างถนนทดแทนต้นที่ตายให้กลับมาเขียวขจีและชุ่มชื่นดังเดิม ให้ถนนที่ก่อสร้างใหม่ที่ยังไม่ไ้ดปลูกต้นไม้มีความเขียวขจีและชุ่มชื่น ให้ต้นไม้ได้ดูดซับอากาศหรือกรองอากาศให้สะอาดเป็นผลดี… เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน ประชาชนใช้เวลาช่วงหยุดนี้เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและเยี่ยมญาติมิตรหรือกลับภูมิลำเนาพร้อม ๆ กัน ทำให้ปริมาณการจราจรในช่วงเทศการสงกรานต์สูงกว่าปกติหลายเท่า ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเห…

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (การอบรม/ประชุมเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำท้องที่ ประชาชน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันปลูก…

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแต้ นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ ได้เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภารกิจ และแจ้งจริยธรรมหลัก 7 ข้อ และจริยธรรมทั่วไป 9 ข้อ ของ… วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตําบลแต้ นำโดยนางศิริรัตน์ ทองสาย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายธวัชชัย ประพาฬ เจ้าพนักงานการเกษตรและพนักงานจ้างเทศบาล ได้ออกสาธิตการทำปุ๋ยหมัก”โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ&r…

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้แผนผังควา… ตรวจสอบรายชื่อ รอบการแข่งขัน กีฬา KP E-SPORTS ROV สิงหาคม 2565 ชิงเงินรางวัลรวม three,500 บาท ตรวจสอบรายการ/ผลการแข่งขัน ที่นี่… Copyright © สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร All Rights Reserved.

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…. เทศบาลตำบลแต้ นำโดยนายสุวิทย์แท่นทองนายกเทศมนตรีตำบลแต้ร่วมกับฝ่ายปกครองและ อสม.มอบชุดยังชีพ และให้กำลังใจแก่ผู้ติดโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว ที่บ้านในพื้นที่ตำบลแต้ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3จำนวน 24 ครัวเรือน … วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เริ่มมีการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพเกิดขึ้นหลังจากโรคห่า (อหิวาตกโรค) และฝีดาษระบาดเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ทั้งหมดถามตอบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรแจ้งเตือนข่าวสารแหล่งความรู้คลังความรู้ดิจิทัล มก. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน… พิธีปล่อยพันธ์ปลานิล จำนวน 2,000 ตัว ขอความอนุเคราะห์พันธ์ปลาจากประมง.จ.ศก. ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน. ศูนย์เรียนรู้ บช.ตชด.

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลแต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โครงการชุมชนปลอดขยะ(การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ) และออกรับฝากขายเงินขยะรีไซเคิล ในเดือนตุลาคม 2564 และมอบเงินฌาปนกิจศพให้กับญาติผู้เสียชีวิตที่เข้าร่วม… วันที่ thirteen กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำลแต้ ร่วมกับ รพ.สต.แต้ ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ปฏิบัติการตอบโตัภาวะฉุกเฉินทางด้นสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าตำบลแต้อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน โรงเร… เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 นำโดย นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ ได้ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ทั้ง 8 หมู่ เพื่อไปแจกให้กับประชาชนในเขตตำบลแต้ จำนวน 1,842 ชิ้น ตามโครงการป้องกันโรคติดเช… คณะผู้บริหารทต.แต้ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้นำชุมชน จิตอาสาและประชาชนตำบลแต้ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน ธันวาคม 2562ทำความสะอาดถนนสายบ้านหนองตุ บ้านมะหลัดใหญ่ บ้านมะหลัดใต้ และบ้านม่วง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม eight… วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ นำบุคลากรเทศบาลตำบลแต้ เข้าตรวจสุขภาพประจำปี ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เพื่อ ค้นหาความผิดปกติในร่างกายเบื้องต้นและให้ได้รับการรั…